воскресенье, 1 марта 2009 г.

«культура в епоху глобалізації» Зєвакова А.

В цій роботі ми розглянемо концептосферу «глобалізація» та її вербалізацію інноваційними засобами англійської мови. Концепт відносно нове поняття у лінгвістиці. Настільки нове, що нема одного конкретного визначення цього складного поняття. У своїх точках зору вчені поділилися на дві основні школи дослідження концептів – лінгво-когнітивний, згідно з якою концепт - одиниця ментальних чи психічних ресурсів нашої свідомості й тієї інформаційної структури, яка відображає знання і досвід людини [2] та лінгво-культурний: концепт - відтворена в мові під впливом культури ментальна одиниця.
Нам здається, концепт «обробляє» чи «обслуговує» певну частину дійсності, певне явище, що має багато характеристик та властивостей, у тому плані що узагальнює основні її риси. Вже загальноприйнятим є факт, що концепт має три складові – змістовну, ціннісну, образну. В результаті концептуального аналізу, можна виділити структуру значення концепту глобалізації і виділити наступні суб-концепти: «глобалізація в геополітиці», «глобалізація в сфері інформаційних технологій», «глобалізація в культурі», «екологічному просторі». Ми розглянемо перші три складові, бо вони представлені в сфері неології англійської мови якнайбагатше.
Розглянемо детальніше складову змісту даного концепту. По-перше, розглянемо компонент «культура в епоху глобалізації». Вона передбачає стирання національних кордонів та стереотипів. Створюється так названа «глобальна монокультура» [1; 83-84 ].
Глобальна культура в цьому контексті якнайбагатше представлена мовним суб-компонентом. Виходячи з наших спостережень, мова зазнає суттєвих змін, що відбудуться на всіх її рівнях, а також у сфері національних мов та діалектів. Пропоную розглянути неологізми у блоці World Englishes ( світові варіанти англійської мови) [3; 56-67]. Формотворчою та семантичною основою парадигми таких телескопічних новоутворень є зрощення одиниці “English” або її еквівалентів за семантикою (знаків Angl, Tex,- від назви штату Техаs ) з десигнатом відповідної природної мови.
Перша група представляє собою «мови гібриди». Цю групу можна поділити на дві підгрупи - що представлена неологізмами, які утворені за телескопічною схемою «назва іноземної мови + хибна морфема –lish». [4; 57-64]. Це одиниці Denglish позначає датську, якою спілкуються датчани, додаючи до неї окремі вирази англійської мови. Аналогічно було утворено одиниці Spanglish, Japlish, Swedlish, Spinnish та ін. Та друга група «номен «англійська мова» + хибна морфема, що позначає іноземну мову». Це «Нова мова» та одночасно неологізм Franglais - французька, у яку проникають англійські слова.
Досить цікавим є те що англійська проникає не тільки у мови а й у діалекти. Отже до наступної третьої групи ми віднесли гібриди «діалект + номен англійська мова» Новоутворення Wenglish (уельська, що є під впливом англійської), mockney, - жартівлива дезигнація « mock Cockney», якою користають британські поп зірки.
Цікавим з точки зору словотворення та етимології є зрощення Anglicaans. Африканс – це вже мова, що входить до германської групи, та є номеном регіонального варіанту англійської, але під впливом глобалізації мови ця мова стає ще більш «англійською». Взагалі германські мови та діалекти легше підпадають під вплив глобалізації. Четверта група Гібриди «діалект англійської + іноземна мова» Texican коли на Техаський говір англійської впливає іспанська мова Мексики.
До другого блоку відносимо «англійська в мережі Інтернет» або Інтернет-жаргон, представлений неологізмами Weblish (синоніми Netspeak – suffix, Internetese) – телескопія, що конкретизує цю сферу до користувачів Інтернету. Цей говір базується на англійській, але й має свої терміни, особливості граматики.
Окремо треба розглянути макросоціальні чинники та процеси, що відображаються у мові, цю групу можна на нашу думку назвати глобальними соціалектами. Це, по перше, неологізми antilanguage –, camouflanguage –, що є еквівалентами – гіперонімами, що свідчить про тенденції до трансформації відповідного сегменту концептуальної картини світу, в межах якої сучасна англійська мова сприймається у металінгвальній функції.
За допомогою неологізмів, які відображають реалії сьогодення можна прослідкувати географію поширення англійської мови (як у реальному так і віртуальному географічних просторах). Більшість цих одиниць містять сему «імпортування, корупції, втручання» англійської в системи інших мов як результат глобалізації, що свідчить про тенденції до трансформації відповідного сегменту концептуальної картини світу, в межах якої сучасна англійська мова сприймається у металінгвальній глобалізаційній функції.
Список використаної літератури
1. Зацний Ю.А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу. – Львів: ПАІС, 2007.-- 38с., 83-84 с.
2. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс // http://philologos.narod.ru/ling/karasik.htm
3. МахачашвіліР.К. Лінгвофілософські параметри інновацій англійської мови в техносфері сучасного буття. – Запоріжжя 2008. – 57-64 с.
4. Crystal D. English as a Global Language. 2nd Edition. Camridge: Cambridge, 56-67.

Комментариев нет:

Отправить комментарий